algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN WESCAPE

DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT ACTIVITEITEN EN/OF (GROEPS)ARRANGEMENTEN, GEORGANISEERD DOOR WESCAPE.NL, CYCLAAMROOD 17, 2718 SE ZOETERMEER, HIERNA TE NOEMEN WESCAPE.NL

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1.1 IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN DE HIERNA VOLGENDE TERMEN IN DE NAVOLGENDE BETEKENIS GEBRUIKT, TENZIJ UITDRUKKELIJK ANDERS IS AANGEGEVEN: – WESCAPE.NL: DE MEDEWERKERS VAN WESCAPE.NL ALSMEDE HET BEDRIJF GEVESTIGD TE ZOETERMEER (KVK NUMMER 65.04.91.44); – GAST: DE WEDERPARTIJ VAN WESCAPE.NL, WAARVOOR WESCAPE.NL EEN UITJE ORGANISEERT, HANDELEND IN DE UITOEFENING VAN BEROEP OF BEDRIJF OF ALS PRIVÉ-PERSOON; – DEELNEMER: NATUURLIJK PERSOON BEHORENDE TOT DE GROEP VAN DE GAST. – UITJE: HET ARRANGEMENT EN/OF DE ACTIVITEIT(EN) WELKE DOOR WESCAPE.NL AAN DE GAST IS AANGEBODEN.

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 EEN OVEREENKOMST KOMT TOT STAND INDIEN DE GAST MONDELING (OOK TELEFONISCH) AAN (DE MEDEWERKERS VAN) WESCAPE.NL HEEFT LATEN WETEN DEFINITIEF TE WILLEN BOEKEN. HIERDOOR GAAT DE GAST EEN MONDELINGE OVEREENKOMST AAN. DAARNAAST KOMT EEN OVEREENKOMST TOT STAND INDIEN DE GAST EEN EMAIL STUURT NAAR WESCAPE.NL WAARIN HIJ/ZIJ AANGEEFT DEFINITIEF TE WILLEN BOEKEN (BOEKEN STAAT GELIJK AAN RESERVEREN), OF ALS DIRECT VIA DE WEBSITE VIA HET RESERVERINGSYSTEEM GEBOEKT WORDT.

2.2 DEGENE DIE NAMENS OF TEN BEHOEVE VAN DE GROEP OF DE OVEREENKOMST AAN GAAT (DE GAST), IS HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK VOOR ALLE VERPLICHTINGEN DIE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIEN.

2.3 ER VINDT GEEN ANNULERING PLAATS INDIEN U (DE GAST) NIET TIJDIG BETAALT.

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 WESCAPE.NLZAL DE OVEREENKOMST NAAR BESTE INZICHT EN VERMOGEN EN OVEREENKOMSTIG DE EISEN VAN GOED VAKMANSCHAP UITVOEREN.

3.2 INDIEN EN VOOR ZOVER EEN GOEDE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST DIT VEREIST, HEEFT WESCAPE.NLHET RECHT BEPAALDE WERKZAAMHEDEN TE LATEN VERRICHTEN DOOR DERDEN.

3.3 DE GAST DRAAGT ER ZORG VOOR DAT ALLE GEGEVENS, WAARVAN WESCAPE.NL AANGEEFT DAT DEZE NOODZAKELIJK ZIJN OF WAARVAN DE GAST REDELIJKERWIJS BEHOORT TE BEGRIJPEN DAT DEZE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR HET UITVOEREN VAN DE OVEREENKOMST, TIJDIG AAN WESCAPE.NL WORDEN VERSTREKT. INDIEN DE VOOR DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST BENODIGDE GEGEVENS NIET TIJDIG AAN WESCAPE.NL ZIJN VERSTREKT, HEEFT WESCAPE.NLHET RECHT DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST OP TE SCHORTEN EN/OF DE UIT DE VERTRAGING VOORTVLOEIENDE EXTRA KOSTEN AAN DE GAST IN REKENING TE BRENGEN.

3.4 WESCAPE.NL IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE, VAN WELKE AARD OOK, DOORDAT WESCAPE.NL IS UIT GEGAAN VAN DOOR DE GAST VERSTREKTE ONJUISTE EN/OF ONVOLLEDIGE GEGEVENS, TENZIJ DEZE ONJUISTHEID OF ONVOLLEDIGHEID VOOR WESCAPE.NLKENBAAR BEHOORDE TE ZIJN.

3.5 GAST VRIJWAART WESCAPE.NL VOOR EVENTUELE AANSPRAKEN VAN DERDEN, DIE IN VERBAND MET DE UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST SCHADE LIJDEN EN WELKE AAN DE GAST TOEREKENBAAR IS.

ARTIKEL 4: BETALING

4.1 DE BETALING VAN HET VERWACHTE TOTAALBEDRAG VAN HET UITJE DIENT VOOR DE DATUM VAN HET UITJE VOLLEDIG TE ZIJN VOLDAAN, TENZIJ ANDERS (SCHRIFTELIJK) IS OVEREENGEKOMEN. DIT KAN CONTANT, PER PINPAS OF PER CREDITCARD OP DE DAG ZELF, OF VIA IDEAL OF VOORAF OVERMAKEN PER BANK. 

4.2 HET NIET TIJDIG BETALEN OF HET NIET ONDERTEKENEN VAN DE BEVESTIGING LEIDT NIET TOT ANNULERING VAN DE BOEKING.

4.3 NADAT HET UITJE HEEFT PLAATS GEVONDEN ONTVANGT DE GAST EEN EINDAFREKENING. DEZE BETALING DIENT BINNEN 8 DAGEN NA HET ONTVANGEN VAN DE FACTUUR VOLDAAN TE ZIJN.

4.4 IS GAST IN GEBREKE OF IN VERZUIM MET HET NAKOMEN VAN ÉÉN OF MEER VAN ZIJN VERPLICHTINGEN, DAN KOMEN ALLE REDELIJKE KOSTEN TER VERKRIJGING VAN VOLDOENING BUITEN RECHTE VOOR REKENING VAN GAST. INDIEN GAST IN GEBREKE BLIJFT IN DE TIJDIGE VOLDOENING VAN HET TOTAALBEDRAG, DAN VERBEURT HIJ EEN DADELIJK OPEISBARE BOETE VAN 15% OVER HET NOG VERSCHULDIGDE BEDRAG. DIT MET EEN MINIMUM VAN €50,00.

4.5 INDIEN WESCAPE.NL HOGERE KOSTEN HEEFT GEMAAKT, WELKE REDELIJKERWIJS NOODZAKELIJK WAREN, KOMEN OOK DEZE VOOR VERGOEDING IN AANMERKING.

4.6 DE EVENTUELE GEMAAKTE REDELIJKE GERECHTELIJKE EN EXECUTIEKOSTEN KOMEN EVENEENS VOOR REKENING VAN GAST.

4.7 GAST IS OVER DE GEMAAKTE INCASSOKOSTEN RENTE VERSCHULDIGD.

ARTIKEL 5: RESERVERINGSSOM

5.1 IN DE GEPUBLICEERDE RESERVERINGSSOM ZIJN ALLE IN EEN UITJE OMSCHREVEN ZAKEN INBEGREPEN, TENZIJ ANDERS VERMELD.

5.2 TENZIJ ANDERS VERMELD GELDEN DE PRIJZEN PER PERSOON.

5.3 DE GEPUBLICEERDE PRIJZEN ZIJN GEBASEERD OP DE PRIJZEN EN VOORWAARDEN, ZOALS DEZE BEKEND WAREN TIJDENS HET OP STELLEN VAN HET PROGRAMMA. WESCAPE.NLBEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM VOOR HET TOTSTANDKOMEN VAN DE BOEKING DE PRIJS TE WIJZIGEN INDIEN DAARTOE AANLEIDING BESTAAT DOOR PRIJSVERHOGING VAN DERDEN, WAARONDER DE TOEPASSELIJKE BTW-VOORSCHRIFTEN.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN DOOR DE DEELNEMER(S)

6.1 DE RESERVERING KAN DOOR DE GAST IN OVERLEG MET WESCAPE.NL GEWIJZIGD WORDEN INDIEN EN VOOR ZOVER DIT MOGELIJK IS. BIJ HET IN MINDERING BRENGEN VAN HET AANTAL DEELNEMERS, GELDEN VOOR DIE AANTALLEN DE ANNULERINGSVOORWAARDEN (ZIE ARTIKEL 7).

ARTIKEL 7: ANNULERINGEN

7.1 INDIEN EEN RESERVERING ONGEDAAN WORDT GEMAAKT, DAN WEL GEWIJZIGD, WORDEN PER RESERVERING DE VOLGENDE KOSTEN IN REKENING GEBRACHT, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN:

  1. ANNULERING > 48 UUR VOOR BEDOELD TIJDSTIP 0 EURO PER KAMER
  2. ANNULERING < 48 UUR VOOR BEDOELD TIJDSTIP 50 EURO PER KAMER

7.2 ANNULERINGEN DIENEN SCHRIFTELIJK MAIL NAAR INFO@WESCAPE.NL TE GEBEUREN.

7.3 VERMINDERING VAN HET AANTAL DEELNEMERS KAN OP DE DAG ZELF AAN ONS WORDEN DOORGEGEVEN. BIJ VERMINDERING VAN HET AANTAL PERSONEN HEEFT WESCAPE.NL HET RECHT DE PRIJS PER PERSOON AAN TE PASSEN.

7.4 EEN ANNULERINGSVERZEKERING DIENT MEN ZELF BIJ EIGEN VERZEKERAAR AF TE SLUITEN.

7.5 BIJ GEHELE ANNULERING KUNNEN ANNULERINGSKOSTEN IN REKENING GEBRACHT WORDEN.

ARTIKEL 8: NIET DOORGAAN VAN HET PROGRAMMA/WIJZIGINGEN

8.1 ALLEEN WESCAPE.NL BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN IN HET PROGRAMMA, INDIEN HIERTOE GEGRONDE REDENEN BESTAAN WAARDOOR ACTIVITEITEN NIET VERANTWOORD ZIJN, OF BIJ WIJZIGINGEN DOOR AUTORITEIT.

8.2 INDIEN DOOR OMSTANDIGHEDEN DOOR WESCAPE.NLL WORDT BESLOTEN, DAT HET PROGRAMMA NIET ZAL DOORGAAN OF DAT DAARIN WIJZIGINGEN WORDEN AANGEBRACHT, VERPLICHT WESCAPE.NLZICH TOT ONMIDDELLIJK KENNISGEVING AAN DE GAST.

8.3 INDIEN WESCAPE.NLBESLUIT (DELEN VAN) EEN PROGRAMMA NIET DOOR TE LATEN GAAN, VERPLICHT WESCAPE.NL ZICH TOT HET AFGEVEN VAN EEN WAARDEBON (GELDIGHEIDSDUUR 12 MAANDEN) TER WAARDE VAN (DELEN VAN) HET BETREFFENDE PROGRAMMA, ZODAT (DELEN VAN) HET PROGRAMMA OP EEN ANDERE DATUM DOOR KAN GAAN.

ARTIKEL 9: KLACHTEN

ONDANKS ALLE BEMOEIINGEN EN ZORGEN IS HET TOCH MOGELIJK DAT DE GAST EEN GERECHTVAARDIGDE KLACHT MEENT TE HEBBEN. DEZE KLACHT DIENT METEEN OF ZO MOGELIJK DE EERSTE WERKDAG BIJ WESCAPE.NL WORDEN INGEDIEND. ALS DIRECTE INDIENING VAN EEN KLACHT NIET MOGELIJK IS, OF ALS DE KLACHT NIET BEVREDIGEND WORDT OPGELOST, MOET DEZE UITERLIJK BINNEN EEN WEEK ERNA SCHRIFTELIJK EN GEMOTIVEERD WORDEN INGEDIEND BIJ WESCAPE.NL. VOOR KLACHTEN DIE NA DEZE TERMIJN WORDEN INGEDIEND, BEHOUDT WESCAPE.NL HET RECHT DEZE NIET ONTVANKELIJK TE VERKLAREN.

ARTIKEL 10: AANSPRAKELIJKHEID

10.1 INDIEN WESCAPE.NL AANSPRAKELIJK IS VOOR DIRECTE SCHADE, DAN IS DIE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT MAXIMAAL HET TOTAALBEDRAG VAN HET UITJE.

10.2 DOOR WESCAPE.NL WORDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID AANVAARD VOOR SCHADE TEN GEVOLGE VAN DOOD, LETSEL, ONGEVALLEN, KWETSING, VERLIES OF DIEFSTAL, VEROORZAAKT AAN OF DOOR DE DEELNEMER(S) TIJDENS OF TEN GEVOLGE VAN DE HET UITJE. WESCAPE.NLIS NIMMER AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE SCHADE, DAARONDER BEGREPEN GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST, GEMISTE BESPARINGEN EN SCHADE DOOR BEDRIJFSSTAGNATIE.

10.3 WESCAPE.NL AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJK VOOR DE DOOR DE GAST REEDS GEMAAKTE KOSTEN ALS PREMIES VOOR VERZEKERINGEN, INDIEN EEN UITJE NIET KAN DOORGAAN.

10.4 INDIEN EN VOOR ZOVER TIJDIGE BETALING ACHTERWEGE BLIJFT IS DE GAST IN GEBREKE ZONDER DAT ENIGE INGEBREKESTELLING ZAL ZIJN VEREIST.

10.5 INDIEN DE GAST IN GEBREKE IS, DIENT HIJ ALLE OP DE INNING VALLENDE KOSTEN, GERECHTELIJK ZOWEL ALS BUITENGERECHTELIJK, TE VERGOEDEN.

10.6 VERLIES EN/OF SCHADE DIE ONTSTAAT DOOR HET GEBRUIK VAN DE DEELNEMER(S) AAN MATERIALEN VAN WESCAPE.NL OF MATERIALEN VAN DERDEN ZULLEN AAN DE GAST IN REKENING WORDEN GEBRACHT.

ARTIKEL 11: BEGINTIJD

DE BEGINTIJD VAN EEN UITJE WORDT IN DE OPDRACHTBEVESTIGING VASTGELEGD. INDIEN HET UITJE AANGEPAST DIENT TE WORDEN VANWEGE HET NIET OP TIJD ZIJN VAN DE GROEP, ZAL WESCAPE.NL HIERVOOR DE EVENTUELE EXTRA KOSTEN IN REKENING BRENGEN BIJ DE GAST.

ARTIKEL 12: OPSCHORTING EN ONTBINDING

12.1 WESCAPE.NL IS BEVOEGD DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN OP TE SCHORTEN OF DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN, INDIEN: – GAST DE VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST NIET OF NIET VOLLEDIG NAKOMT. – NA HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST WESCAPE.NLTER KENNIS GEKOMEN OMSTANDIGHEDEN GOEDE GROND GEVEN TE VREZEN DAT DE GAST DE VERPLICHTINGEN NIET ZAL NAKOMEN. – GAST BIJ HET SLUITEN VAN DE OVEREENKOMST VERZOCHT IS ZEKERHEID TE STELLEN VOOR DE VOLDOENING VAN ZIJN VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST EN DEZE ZEKERHEID UITBLIJFT OF ONVOLDOENDE IS. ZODRA ZEKERHEID IS GESTELD, VERVALT DE BEVOEGDHEID TOT OPSCHORTING, TENZIJ DEZE VOLDOENING DAARDOOR ONREDELIJK IS VERTRAAGD.

12.2 VOORTS IS WESCAPE.NL BEVOEGD DE OVEREENKOMST TE (DOEN) ONTBINDEN INDIEN ZICH OMSTANDIGHEDEN VOORDOEN WELKE VAN DIEN AARD ZIJN DAT NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST ONMOGELIJK OF NAAR MAATSTAVEN VAN REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID NIET LANGER KAN WORDEN GEVERGD DAN WEL INDIEN ZICH ANDERSZINS OMSTANDIGHEDEN VOORDOEN WELKE VAN DIEN AARD ZIJN DAT ONGEWIJZIGDE INSTANDHOUDING VAN DE OVEREENKOMST IN REDELIJKHEID NIET MAG WORDEN VERWACHT.

12.3 INDIEN DE OVEREENKOMST WORDT ONTBONDEN ZIJN DE VORDERINGEN VAN WESCAPE.NL OP DE GAST ONMIDDELLIJK OPEISBAAR. INDIEN WESCAPE.NL DE NAKOMING VAN DE VERPLICHTINGEN OPSCHORT, BEHOUDT HIJ ZIJN AANSPRAKEN UIT DE WET EN OVEREENKOMST.

12.4 WESCAPE.NL BEHOUDT STEEDS HET RECHT SCHADEVERGOEDING TE VORDEREN.

ARTIKEL 13: OVERMACHT

13.1 WESCAPE.NL IS NIET GEHOUDEN TOT HET NAKOMEN VAN ENIGE VERPLICHTING, INDIEN ZIJ EN/OF DE WEDERPARTIJ DAARTOE GEHINDERD WORDT ALS GEVOLG VAN EEN OMSTANDIGHEID DIE NIET IS TE WIJTEN AAN SCHULD, EN NOCH KRACHTENS DE WET, EEN RECHTSHANDELING OF IN HET VERKEER GELDENDE OPVATTINGEN VOOR HUN REKENING KOMT.

13.2 ONDER OVERMACHT WORDT IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VERSTAAN NAAST HETGEEN DAAROMTRENT IN DE WET EN JURISPRUDENTIE WORDT BEGREPEN, ALLE VAN BUITEN KOMENDE OORZAKEN, VOORZIEN OF NIET VOORZIEN, WAAROP WESCAPE.NLGEEN INVLOED KAN UITOEFENEN, DOCH WAARDOOR WESCAPE.NL NIET IN STAAT IS ZIJN VERPLICHTINGEN NA TE KOMEN. WERKSTAKINGEN IN HET BEDRIJF VAN WESCAPE.NL WORDEN DAARONDER BEGREPEN.

13.3 WESCAPE.NL HEEFT OOK HET RECHT ZICH OP OVERMACHT TE BEROEPEN, INDIEN DE OMSTANDIGHEID DIE (VERDERE) NAKOMING VERHINDERT, INTREEDT NADAT WESCAPE.NL ZIJN VERBINTENIS HAD MOETEN NAKOMEN.

13.4 WESCAPE.NL KAN GEDURENDE DE PERIODE DAT DE OVERMACHT VOORTDUURT DE VERPLICHTINGEN UIT DE OVEREENKOMST OPSCHORTEN. INDIEN DEZE PERIODE LANGER DUURT DAN TWEE MAANDEN IS WESCAPE.NL GERECHTIGD DE OVEREENKOMST TE ONTBINDEN, ZONDER VERPLICHTING TOT VERGOEDING VAN SCHADE AAN DE ANDERE PARTIJ.

ARTIKEL 14: GESCHILLEN

14.1 DE RECHTER IN DE VESTIGINGSPLAATS VAN WESCAPE.NL IS BIJ UITSLUITING BEVOEGD VAN GESCHILLEN KENNIS TE NEMEN, TENZIJ DE KANTONRECHTER BEVOEGD IS. NIETTEMIN HEEFT WESCAPE.NL HET RECHT HET GESCHIL VOOR TE LEGGEN AAN DE VOLGENS DE WET BEVOEGDE RECHTER.

14.2 PARTIJEN ZULLEN EERST EEN BEROEP OP DE RECHTER DOEN NADAT ZIJ ZICH TOT HET UITERSTE HEBBEN INGESPANNEN EEN GESCHIL IN ONDERLING OVERLEG TE BESLECHTEN.

ARTIKEL 15 PRIVACY STATEMENT

WESCAPE ZOETERMEER, GEVESTIGD OP CYCLAAMROOD 17 TE ZOETERMEER, VERWERKT UW GEGEVENS VOOR DIVERSE HIERONDER BESCHREVEN DOELEINDEN. DE INFORMATIE WORDT ALLEEN DOOR WESCAPE OF WESCAPE GESCREEND PERSONEEL INGEZIEN MET ALS DOEL UW BEZOEK EN/OF NAZORG TE VERBETEREN. D.M.V. DE ONDERSTAANDE BESCHRIJVING TRACHTEN WIJ UW PRIVACY INZICHTELIJK VOOR U TE MAKEN. INDIEN U MEER VRAGEN HEEFT KUNT U ALTIJD CONTACT OPNEMEN MET WESCAPE.

15.1 WELKE GEGEVENS VERZAMELD WESCAPE
WESCAPE HOUDT DE VOLGENDE GEGEVENS BIJ VAN HAAR GASTEN:

  • RESERVERINGSNUMMER;
  • BEDRIJFSNAAM (INDIEN VAN TOEPASSING);
  • NAAM;
  • EMAIL;
  • TELEFOONNUMMER;
  • TEAMFOTO;
  • REKENINGNUMMER.

 

15.2 WAT DOET WESCAPE MET DEZE GEGEVENS?

INFORMATIE VERWERKINGSDOELEINDE BEWAARTERMIJN
RESERVERINGSNUMMER HET UNIEK MAKEN VAN DE BOEKING OM DEZE TE IDENTIFICEREN 7 JAAR
BEDRIJFSNAAM (INDIEN VAN TOEPASSING) HET EVENTUEEL KOPPELEN VAN ONDERLINGE KAMERS TUSSEN BEDRIJFSTEAMS, EVENTUEEL OOK OM EEN BOEKING OP BEDRIJFSNAAM TE ZETTEN 7 JAAR
NAAM HET IDENTIFICEREN VAN DE GAST 7 JAAR
EMAIL HET INFORMEREN VAN DE GAST OVER DE BOEKING EN TEVENS HET VERSTUREN VAN EEN EVENTUELE NIEUWSBRIEF 7 JAAR
TELEFOONUMMER HET CONTACTEREN VAN DE GAST OVER DE DESBETREFFENDE BOEKING 7 JAAR
TEAMFOTO WORDT GEPLAATST OP FACEBOOK EN OP DE MUUR GEHANGEN TER HERINNERING EN PROMOTIE ONEINDIG TOT DE FOTOMUUR GELEEGD WORDT EN HET FACEBOOK PROFIEL OPGERUIMD
REKENINGNUMMER OPGESLAGEN BIJ DE BETALINGSVERWERKING 7 JAAR
KOPIE ID BEWIJS INDIEN U UW GEGEVENS IN WILT ZIEN OF WIL VERWIJDEREN ZIJN WIJ GENOODZAAKT OM UW IDENTITEIT VAST TE STELLEN 1 DAG

 

15.3 MET WIE DEELT WESCAPE GEGEVENS?
WESCAPE MAAKT GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VAN JUSTMEL VOOR HET ONDERSTEUNEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN WESCAPE, HIERBIJ WORDEN GEGEVENS GEDEELD MET JUSTMEL ONDER EEN GEHEIMHOUDINGSVERKLARING EN ZONDER TOESTEMMING VOOR HET VERDER VERWERKEN VAN DEZE INFORMATIE.

WESCAPE MAAKT GEBRUIK VAN MOLLIE ALS BETALINGSPROVIDER, GEGEVENS OVER DE TRANSACTIE WORDEN HIER VASTGELEGD TIJDENS EEN BETALING.

WESCAPE DEELT DE NAAM VAN DE RESERVERINGSHOUDER MET PARTNERS INDIEN ER EEN ARRANGEMENT GEBOEKT IS OM ER VOOR TE ZORGEN DAT DE GAST ONTVANGEN KAN WORDEN;

WESCAPE DEELT NA HET BEZOEK DE TEAMFOTO OP FACEBOOK, TENZIJ EXPLICIET GEVRAAGD WORDT DIT NIET TE DOEN;

WESCAPE DEELT DE NAAM EN HET EMAIL ADRES VAN DE GASTEN MET MAILCHIMP VOOR HET VERSTUREN VAN DE NIEUWSBRIEF;

INDIEN WESCAPE EEN GERECHTELIJK GETOETST SCHRIFTELIJK BEVEL VAN EEN JUSTITIONEEL ORGAAN ONTVANGT WORDT ALLE VERZOCHTE INFORMATIE VERSTREKT.

15.4 HOE KUNT U UW GEGEVENS INZIEN?
INDIEN U UW GEGEVENS WILT INZIEN, NEEM DAN CONTACT OP MET WESCAPE. GEEF IN HET ONDERWERP AAN OF U UW DATA WILT INZIEN, VERWIJDEREN, OF DAT U ALLE DATA WILT EXPORTEREN. TRANSACTIEGEGEVENS KUNNEN NIET ALTIJD VERWIJDERD WORDEN I.V.M. DE WETTELIJKE BEWAARTERMIJN.

WANNEER U DEZE GEGEVENS IN WILT ZIEN VRAGEN WIJ U WEL EEN KOPIE VAN UW IDENTITEITSBEWIJS TOE TE STUREN, DEZE WORDT DIRECT NA VERIFICATIE VERWIJDERT.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

16.1 OP ELKE OVEREENKOMST TUSSEN WESCAPE.NL EN DE GAST IS NEDERLANDS RECHT VAN TOEPASSING. HET WEENS KOOPVERDRAG IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

ARTIKEL 17: WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

17.1 IN GEVAL VAN UITLEG VAN DE INHOUD EN STREKKING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, IS DE NEDERLANDSE TEKST DAARVAN STEEDS DOORSLAGGEVEND.

17.2 DE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN OP VERZOEK TOEGESTUURD.

17.3 DE ALGEMENE VOORWAARDEN STAAN VERMELD OP DE WEBSITE WWW.WESCAPE.NL.

 

Wescape
Cyclaamrood 17
2718 SE Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-888 44 88
info@wescape.nl